Rekisteriote

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy / Suomen Vesi-isännöinti (Y-tunnus: 1497836-8)
Pielisentie 18, 2.krs, 81700 Lieksa
Puh. 044-215 8800

Suomen Vesiosuuskuntien Liiton ja Suomen Puhdasvesi Yhtiöiden sekä sen kanssa mahdollisesti samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden puolesta www.vesiosuuskunnat.fi -verkkojärjestelmää ja henkilörekisteriä pitää Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy.

Rekisterin nimi

vesiosuuskunnat.fi -palvelun, Suomen Vesiosuuskuntien Liiton ja siihen liittyvien aputietokantojen yhteys- ja operointitietokanta
 

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteriä käytetään Suomessa toimivien vesiosuuskuntien, vesihuolto-osuuskuntien ja vesiyhtymien sekä muiden vesihuoltoalalla toimivien organisaatioiden, teknisten, taloudellisten sekä viranomaisvelvoitteisten palvelu- ja toimintavelvoitteitten tuottamiseen ja hallinnointiin sekä niihin läheisesti liittyvien lisäarvopalvelujen tuottamiseen sähköisen viestinnän tietosuojalain ja muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin, tilastointiin sekä tilaajaluettelotuotteiden ja tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen. Rekisterin sisältämiä asiakastietoja voidaan käyttää rekisterinpitäjän ja sen kanssa samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden ja näiden yhteistyökumppanien
markkinointiin, markkinatutkimuksiin sekä markkinointikilpailujen järjestämiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä kirjeitse osoitteeseen Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy/ Lakiasiat, Pielisentie 18, 2krs, 81700 Lieksa.

Asiakkaalla on oikeus vaatia Suomen Puhdasvesi Yhtiöiden tuottamissa palveluissa olevien henkilötietojensa korjaamista, muuttamista tai poistamista sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisesti ilmoittamalla siitä Suomen Puhdasvesi Yhtiöille kirjeitse osoitteeseen Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy, Lakiasiat, Pielisentie 18,2krs, 81700 Lieksa. Vaatimukset, jotka kohdistuvat myös muihin järjestelmiin kuin vesiosuuskunnat.fi -palveluun, Suomen Vesiosuuskuntien Liitto ry:n palveluihin tai sellaisiin Suomen Puhdasvesi Yhtiöiden muihin tuotteisiin, jotka perustuvat julkisiin rekistereihin, on esitettävä asianomaiselle rekisterinpitäjälle.

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilötietoja käsitellään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla, henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan julkisuudesta annetun lain nojalla sekä rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta taikka asiakassuhteen perusteella. Vesihuoltolaitoksen, vesiosuuskunnan , vesiyhtymän tai muun vesihuoltoalalla toimivan organisaation tietoja käsitellään vesihuoltotoimintaa sekä kunnallisteknistä palvelutuotantoa ohjaavan lainsäädännön puitteissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation nimi
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation hallintotiedot
- vesiosuuskunnan tietosuojavastaavan tiedot
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation säännöt
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation vesilaskutusperusteet
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation y-tunnus
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation viranomaisrekistereihin toimitettavat tiedot
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation tuottaman veden laatu- ja tarkkailutiedot
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation osakkaan nimi
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation osakkaan osoite
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation osakkaan henkilötunnus
- vesiosakkaan mahdollinen organisaatio
- vesiliittymän käyttäjän ja haltijan tiedot
- vesiliittymän tyyppi, koko
- vesimittarin numero
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation osakkaan vedenkulutuksen tilastot
- vesiosuuskunnan tai muun organisaation osakkaan sähköpostiosoite
- lupatiedot ja kiellot
- tunnistamis- ja käyttötiedot
- tapahtuma- ja käyttäjäanalyysitiedot
- laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
- asiakkuuteen liittyvät tiedot
- mielenkiinnon kohteet ja muut rekisteröidyn itse antamat tiedot
 

Säännönmukaiset tietolähteet


Henkilötietoja kerätään sähköisen viestinnän tietosuojalain 25 §:n nojalla sekä rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää myös väestörekisteristä, kaupparekisteristä, Tilastokeskuksen ja muista kaupallisista julkisista rekistereistä, luottotietorekisteristä ja suoramarkkinointiliiton ylläpitämistä kieltorekistereistä sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä. Kaikki vesihuoltotoimintaa tukevat julkiset ja kaupalliset tietokannat ovat myös tietokannan tietolähteitä.
 

Tietojen luovutus

Rekisterinpitäjä voi luovuttaa tietoja sähköisen viestinnän tietosuojalain nojalla toiselle yritykselle tilaajaluettelon julkaisemista varten.Tietoja voidaan luovuttaa myös suoramarkkinointitarkoituksiin, ellei rekisteröity ole kieltänyt tietojensa käsittelyä ja luovuttamista suoramarkkinointiin. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa tiedoista saattaa fyysisesti sijaita ulkopuolisten alihankkijoiden palvelimilla tai laitteistoilla, joista niistä käsitellään teknisen käyttöyhteyden avulla. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle, ellei se ole palvelun teknisen toteuttamisen vuoksi tarpeellista.
 

Rekisterin suojaus

Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
 

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

Suomen Puhdasvesi Yhtiöt Oy/ Lakiasiat
Pielisentie 18, 2.krs
81700 Lieksa

Tarkastuspyyntö voidaan esittää myös henkilökohtaisesti yllä mainitussa osoitteessa.

Rekisteriotteen sisältöversio: 10.7.2008, päivitys 06.10.2016, päivitys 21.3.2018, päivitys 17.9.2020
 

 
Mainos 0