Mikä on vesiosuuskunta ?

Vesiosuuskunta on yhdyskunnan vesihuollosta huolehtiva vesihuoltolaitos, kun se huolehtii yhdyskunnan vesihuollosta kunnan hyväksymällä toiminta-alueella. Tämä määritelmä tulee vesihuoltolaista.

Vesiosuuskunta on myös talousvettä toimittava laitos, jos se toimittaa talousvettä jakeluverkossa tai muuten kuin tilapäisesti tankeista. Tämä talousvettä toimittavan laitoksen määritelmä tulee terveydensuojelulaista. Pelkästään jätevesitoimintaan keskittyvä vesiosuuskunta ei siis ole terveydensuojelulaissa kuvattu talousvettä toimittava laitos.

Vesiosuuskunnan toiminnan laajuus jakaa vesiosuuskunnan vielä erikokoisiin talousvettä toimittaviin laitoksiin.

Jos vesiosuuskunnassa tai vesiyhtymässä on liittyneenä 50 asukasta tai sen vuorokaudessa jakama tai välittämä talousvesimäärä on vähintään 10 m3, sovelletaan vesiosuuskuntaan Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 1352/2015, talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.

Jos vesiosuuskunnassa tai vesiyhtymässä on liittyneenä alle 50 asukasta tai sen vuorokaudessa jakama tai välittämä talousvedenmäärä on alle 10 m3, sovelletaan tällaiseen pienempään vesiosuskuntaan tai vesiyhtymään Sosiaali- ja terveysministeriön asetusta 401/2001, pienten yksiköiden talousveden laatuvaatimuksista ja valvontatutkimuksista.Vesiosuuskunta on myös liiketaloudellista toimintaa harjoittava yritys. Vesiosuuskunnan omistavat ja sitä hallitsevat vesiosuuskunnan jäsenet.Osuuskunta harjoittaa toiminnallaan taloudellista toimintaa jäsentensä hyväksi.


Vesiosuuskuntatoiminta on jäsenille peruspalveluja tuottavaa toimintaa, jota säätelevät useat lait ja asetukset.

Tärkeimpiä vesihuoltotoimintaa ohjaavia lakeja ovat:

Vesihuoltolaki 119/2001
Laki vesihuoltolain muuttamisesta 681/2014
Osuuskuntalaki 421/2013
Talousvesiasetus 1352/2015
Asetus talousvesiasetuksen muuttamisesta 683/2017

Jos vesiosuuskunnan tai vesiyhtymän toiminta on pientä (jakelumäärä alle 10m3/vrk ja liittyjiä alle 50 henkilöä ) , sovelletaan talousvettä toimittamaan laitokseen  seuraavaa asetusta:

Talousvesiasetus pienille talousvettä toimittaville laitoksille 401/2001


Vesiosuuskunta rakennuttaa ja operoi verkostojaan kiinteistönomistajien mailla.
Vesiosuuskuntaa velvoittaa myös maankäytön osalta:

Maankäyttö- ja rakennuslaki 132/1999

Jo pelkästään useiden lakien ja asetusten noudattaminen ja soveltaminen vesiosuuskunnassa vaatii useamman osa-alueen hallintaa.

Toiminnan tulee olla ammattimaista – pelkällä talkootoiminnalla ei välttämättä suoriudu laitoksen asianmukaisesta hoidosta.

Vesiosuuskunnan hallituksella ja toimihenkilöillä on vastuu verkoston rakentamisesta, laatuvaatimukset täyttävän talousveden toimittamisesta, asianmukaisesta jätevesien johtamisesta ja käsittelystä sekä laitoksen taloudellisesta toiminnasta.

 
Mainos 0