Kunnallisteknisten laitteiden sijoittaminen


Kun vesiosuuskunta rakennuttaa kiinteistön alueelle vesi-ja/tai viemärijohtoja, tulee vesiosuuskunnan sopia verkoston rakentamisalueen jokaisen kiinteistön omistajan kanssa kunnallisteknisten laitteiden sijoittamisesta kirjallisella sopimuksella, jonka molemmat osapuolet allekirjoittavat. Veloite perustuu Maankäyttö- ja Rakennuslakiin.

Linkki Maankäyttö- ja Rakennuslakiin


Maankäyttö- ja Rakennuslain 161 § :ssa, yhdyskuntateknisten laitteiden sijoittamisesta todetaan seuraavaa:

”Kiinteistön omistaja ja haltija on velvollinen sallimaan yhdyskuntaa tai kiinteistöä palvelevan johdon sijoittamisen omistamalleen tai hallitsemalleen alueelle, jollei sijoittamista muutoin voida järjestää tyydyttävästi ja kohtuullisin kustannuksin. Sama koskee johtoihin liittyviä vähäisiä laitteita, rakennelmia ja laitoksia. Johtoa tai muuta laitetta ei saa rakentaa niin, että vaikeutetaan alueen kaavoitusta tai kaavan toteuttamista. Jollei sijoittamisesta ole sovittu kiinteistön omistajan ja haltijan kanssa, sijoittamisesta päättää kunnan rakennusvalvontaviranomainen. Sijoittamisesta päätettäessä on kiinnitettävä huomiota siihen, ettei kiinteistölle aiheuteta tarpeetonta haittaa.

Sopimus 1 momentissa tarkoitettujen laitteiden sijoittamisesta sitoo myös kiinteistön uutta omistajaa ja haltijaa.

Kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada korvaus 1 momentissa tarkoitetun johdon tai muun laitteen sijoittamisesta aiheutuvasta haitasta ja vahingosta. Jollei korvauksesta sovita, asia ratkaistaan lunastuslain mukaisessa järjestyksessä.”


Vesiosuuskunnan kannalta on siis ehdottoman tärkeää, että jo ennen töiden aloittamista, kaikkien vesiosuuskunnan omistukseen ja hallintaan jäävien verkostonosien maanomistajien kanssa tehdään kirjallinen sopimus. Sopimuspohjana voi käyttää Maa-ja Metsataloustuottajain keskusliiton, MTK:n ja Suomen Kuntaliiton laatimaan yleistä suosituspohjaa.

Linkki kunnallisteknisten laitteiden sijoittamissopimukseen ohessa.

Jos maanomistajan kanssa ei päästä sopimukseen, vesiosuuskunnan on mahdollista hakea (ja yleensä on velvoitteenakin hakea) toimintakuntansa rakennusvalvonnasta lupaa kunnallisteknisten laitteiden sijoittamiseen. Hakemukseen tulee käyttää lomaketta yhdyskuntateknisten johtojen ja laitteiden sijoittamiseksi (MRL 161§, 162§ ja 163§).

Linkki lomakkeeseen ohessa.


Peruslomakkeet ja sopimuspohjat soveltuvat useisiin kohteisiin. Mutta monasti on suositeltavaa käytää harjaantuneen vesi-isännöitsijän asiantuntemusta ja kokemusta asiakirjojen laadinnassa. 
Aiheeseen liittyvät dokumentit:
 
Mainos 0