Vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelma


Tälle sivulle olemme koonneet lyhennelmän vesihuoltolaitoksen tai vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmasta. Peruspohjana olemme käyttäneet Valviran laatimaa luonnosta.

Valvontatutkimusohjelmaan ei tule sisällyttää sellaista laitoksen turvallisuuteen liittyvää tietoa, jonka ulkopuoliset voivat helposti saada tietoonsa ja käyttää laitoksen toiminnan vahingoittamiseen. Esimerkiksi yksityiskohtaiset kartat verkostosta tai tarkat tekniset toimintaohjeet voi sisällyttää liitteisiin, jotka eivät ole yleisesti nähtävillä, mutta toimitetaan terveydensuojeluviranomaiselle, alueelliselle ympäristökeskukselle ja lääninhallitukselle ohjelman liitteinä.

1 Lainsäädäntö

2 Yhteystiedot vesihuolto-organisaatiossa

3 Organisaatio, hallinto ja henkilöstö

4 Valvontatutkimusohjelma

4.1 Laatiminen ja ylläpito
4.2 Voimassaolo
4.3 Aikaisemmat valvontatutkimusohjelmat ja muut suunnitelmat

5 Veden laadun tavoite

6 Vedenottamot ja niiden ominaispiirteet

7 Veden osto ja myynti

7.1 Eri vedenottamot
7.2 Veden toimittajan velvollisuudet

8 Veden jakelu ja varastointi

9 Veden kulutus

9.1 Liittymien määrä
9.2 Eritysasiakkaat
9.3 Jakelualue
9.4 Putkistomateriaalit ja putkistojen kunto

10 Veden käsittely laitoksella

11 Vesinäytetulokset

12 Tapahtuneet muutokset

12.1 Veden laadun muutokset
12.2 Esiintyneet häiriöt

13. Turvallisuussuunnitelma

13.1 Vaaratekijöiden kartoitus
13.2 Riskianalyysi
13.3 Riskinhallinnan toimenpiteet
13.4 Valvontamenetelmät tunnistetuille riskeille
13.5 Selvitys vakuutusturvasta ( vastuuvakuutus, toiminnan keskeytys, hallintovastuu)

14 Käyttötarkkailu

14.1 Käyttötarkkailun näytteenottosuunnitelma
14.2 Käyttötarkkailun näytteenottopaikat ja niiden tarkastaminen
14.3 Käyttötarkkailun suorittaminen
14.4 Käytettävät menetelmät
14.5 Laboratoriot
14.6 Toimintaympäristön tarkkailu
14.7 Käyttötarkkailun valvonta
14.8 Vaaratekijöiden ja riskien huomioiminen käyttötarkkailussa
14.9 Laitoksen erityispiirteet (raakaveden tarkkailu pintavesilaitoksissa jne)

15 Viranomaisvalvontatutkimukset

15.1 Näytteenottopaikat
15.2 Näytteenottosuunnitelma
15.3 Viranomaisnäytteiden näytteenottaja
15.4 Näytteenoton tiheyden lisäämisen ja vähentämisen perusteet
15.5 Käytettävät laboratoriot
15.6 Erityisliittyjät
15.7 Muu suunnitelmallinen viranomaisvalvonta

16 Poikkeukset

16.1 Edellytykset poikkeuksille
16.2 Laitoksen poikkeukset

17 Ohjelmasta ja tutkimuksista syntyneet kustannukset

18 Erityistilanteet

18.1 Toiminta laatusuosituksten ylityksissä
18.2 Toiminta laatuvaatimusten ylityksissä
18.3 Toiminta vesivälitteisessä epidemiaepäilyssä ja epidemiassa

19. Tiedottaminen ja Raportointi

19.1 Valvontatutkimustulosten lähettäminen valvontaviranomaiselle
19.2 Säännölllinen tiedottaminen talousveden laadusta vedenkäyttäjille
19.3 Tiedottaminen laatusuositusten ylityksissä vedenkäyttäjille
19.4 Tiedottaminen raakaveden laadun muutoksista
19.5 Tiedottaminen laatuvaatimusten ylityksistä lääninhallitukselle
19.6 Tiedottaminen erityistilanteissa vesilaitoksen ja viranomaisten kesken
19.7 Tiedottaminen erityistilanteissa vedenkäyttäjille
19.8 EU-raportointi: jos laitos toimittaa talousvettä väh 1000m3 tai 5000 käyttäjälle

20 Päiväys ja allekirjoitukset

21 Liitteet

Liite 1 Kartta vedenottamoiden ja vesilaitoksen sijainnista
Liite 2 Kartta verkostosta ja näytteenottopisteistä
Liite 3 Toimintaohjeet erityistilanteiden varalle
Liite 4 Esimerkkitiedote vedenkäyttäjille
Liite 5 Luettelo tahoista, joille erityistilanteissa tiedotetaan erikseen

vesiosuuskunnat.fi palvelu laatii vesiosuuskunnan valvontatutkimusohjelmat. Pyydä meiltä tarjous
Lisätiedot ja tarjouspyynnöt:
info.JPG
 
Mainos 0