Vesiosuuskunta: 

Pohjois-Vartsalan vesiosuuskunta

TIEDOTE 23.12.2017  , lue lisää....


Tervetuloa vesiosuuskunnan jäsensivustolle.


Pohjois - Vartsalan vesiosuuskunta, perustettiin 26.09.2007 Kustavin kunnantalolla Kivimaalla. 
Vesiosuuskunta on jäsentensä omistama osuuskunta, jonka tavoitteena on turvata jäsenilleen laatuvaatimukset täyttävää talousvettä, sekä avustaa muullakin tavoin jäseniään kiinteistön vesi- ja jätevesihuoltoon liittyvissä kysymyksissä.

Osuuskunnan hallinnossa ylintä päätäntävaltaa käyttää jäsenistö, joka osuuskunnan vuosikokouksessa päättää sääntömääräisistä (12§:n) asioista ja valitsee osuuskunnalle hallituksen. Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa (11§)  toukokuun loppuun mennessä.

Hallitus koostuu osuuskunnan jäsenistä/aviopuolisoista tai osuuskunnan jäsenenä olevista yhteisön edustajista. 
Hallitukseen (14§) kuuluu seitsemän (7) jäsentä. Varajäseniä hallituksessa ei ole.

Pohjois - Vartsalan alueelle laadittiin syksyn 2007 aikana alustava vesihuolto suunnitelma, joka kattoi aluksi reitin Vuosnaisten vesijohtoasemalta Hilappajärven pohjoisrannan kautta Kalviikinpuhdintien, Kalviikinpuhdin raitin kautta Norpinlahden rantaan.
Täältä suunniteltu putkilinja jatkoi vesistönalituksena tarjoten rantakiinteistöille mahdollisuuden liittymiseen Vapaakarintien ja myöhemmin myös Satuniementien varrella sijaitseville kiinteistöille.

Myöhemmin vesijohtolinjaan liittyivät mm. Pyöskerin, Viliskerin ja jopa Anavaisten kylässä sijaitsevia kiinteistöjä. Tähän putkilinjaan pystytään lisäämään vain hyvin rajoitettu määrä kiinteistöjä.
Pohjois - Vartsalan vesiosuuskunta vastaa vesiputken/kiinteistökohtaisen sulkuventtiilin asennuksesta kiinteistön raja-alueelle kiinteistön omistajan kanssa yhdessä sovitulle paikalle.

Vuonna 2010 Etelä-Vartsalan Koelsuun alue liittyi vesijohtolinjaan. Rakennushankkeen teki mahdolliseksi  vakiasukkaiden (maanomistajien) erityisen suopea suhtautuminen hankkeelle. Toiseksi vesiosuuskunnan hallituksen päätöksen teki helpoksi tiedossa olleen liittymäkohdan edullinen sijainti ja Kustavin kunnanvaltuuston myönteinen kanta paineviemäriverkon ulottaminen Vuosnaisiin. 
Viemäriputki sivusi em. vesiliittymää lähietäisyydeltä. Alun alkaen urakka suunniteltiin neljävaiheiseksi, josta vaihe 1 käsitti maahan upottamista ja vaihe 2 – 4 pääosin vesistöalitusta. 
Rakenteilla vaihe 5 jolla toivon mukaan saadaan toimitettua hyvälaatuista talousvettä ja jopa paineviemärivalmius n. 20 taloudelle. Tässä projektissa rakentaminen hyvällä alullaan ja kartoitus lisäliittyjistä meneillään.

Vaihe 1 osalta vesijohtolinja varustettiin paineviemärivalmiudella, jonka kustannukset maksoivat liittyjät erikseen ja siihen saatiin pienehkö ELY-keskuksen kautta kanavoitu avustus.

Vesiosuuskunta ostaa veden Kustavin kunnan verkosta ja vesi toimitetaan Uudenkaupungin vesijohtolaitokselta. Jätevedet jokainen kiinteistö hoitaa jätevesien käsittelystä annettujen määräysten mukaisesti itse. Vesiosuuskunta voi avustaa sopivan ratkaisun ja toimittajan valinnassa. Jätevesiverkostoa ei ole mahdollista ainakaan toistaiseksi ulottaa kaikille halukkaille, mutta luonnollisesti tässäkin suhteessa ajan vaatimuksia tulee tarkoin seurata.

Paineviemäriputkien asentaminen yhdessä vesijohtolinjan rakentamisen kanssa on taloudellisesti järkevää ja sitä tulee aina tapauskohtaisesti harkita. Tällöin rakennuskustannukset myös jäävät huomattavasti pienemmiksi.

Hankkeen rahoitus katetaan liittymismaksutuloilla, sekä osuuskunnan ottamalla pitkäaikaisella Kustavin kunnan takaamalla pankkilainalla.

2012 lopussa vesiosuuskunnalla oli 130 jäsentä/omistajaa ja arviolta ylittää 150 vuoden 2013 aikana.

 
vesiosuuskunnat.fi, Peltokalliontie 18, 21230 Lemu 044-5082844
info@vesiosuuskunnat.fi