KHO:n päätöksiä

Vesiosuuskuntien kannalta tärkeitä päätöksiä KHO:sta

Korkein hallinto-oikeus on ottanut kantaa vesiosuuskuntien toiminta-alueisiin seuraavissa päätöksissään:


21.8.2013/2559 KHO:2013:131

Kaupunginvaltuusto oli hyväksynyt A:n vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueen siten, että se käsitti vesijohto- ja viemäriverkoston. Kun otettiin huomioon alueen olosuhteet, keskitetyn vesihuollon rakentaminen oli katsottava sinänsä tarpeelliseksi.

A:n vesihuolto-osuuskunnan toiminta-aluetta hyväksyessään kaupunki ei kuitenkaan ollut ottanut huomioon, että osalla A:n vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeksi hyväksyttyä aluetta toimi jo talousvettä jakanut B:n vesiosuuskunta. B:n vesiosuuskunnalle ei kuitenkaan ollut hyväksytty vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta, eikä osuuskunnan vesijohtoverkoston piirissä olevilla kiinteistöillä siten ollut vesihuoltolain 10 §:ssä säädettyä liittymisvelvollisuutta ja -oikeutta. Osuuskuntaa oli kuitenkin käytännössä pidetty toimivana vesihuoltolaitoksena.

Vesihuoltolaitoksen toiminta-aluetta hyväksyttäessä oli vesihuoltolain 8 §:n 3 momentin mukaan vesihuollon tarpeet huomioon ottaen määritettävä erikseen ne alueet, jotka oli saatettava vesijohtoverkoston piiriin ja erikseen ne alueet, jotka oli saatettava viemäriverkostojen piiriin. Asiassa ei ollut esitetty alueen olosuhteisiin liittyviä tai muita A:n vesihuolto-osuuskunnan toimintaan liittyviä näkökohtia, jotka huomioon ottaen alue, jolla B:n vesiosuuskunta tosiasiallisesti toimi, olisi ollut perusteltua määritellä A:n vesihuolto-osuuskunnan toiminta-alueeseen kuuluvaksi vesijohtoverkoston osalta. Siltä osin kuin päätös koski mainittua aluetta, päätös oli vesijohtoverkoston osalta kumottava riittävien selvitysten puuttumisen vuoksi ja asia oli palautettava tältä osin kaupunginvaltuustolle uudelleen valmisteltavaksi.21.8.2013/2560 KHO:2013:132

Kunnanhallitus oli hyväksynyt samalla päätöksellä toiminta-alueet usealle vesihuoltolaitokselle siten, että A:n vesiosuuskunnalle oli hyväksytty toiminta-alue vesijohtoverkoston osalta ja B:n osuuskunnalle viemäriverkoston osalta. A:n vesiosuuskunnan ja B:n vesihuoltolaitoksen toiminta-alueet olivat päällekkäisiä A:n vesiosuuskunnan toiminta-alueella. A:n vesiosuuskunta vaati, että sen toiminta-alueen hyväksymistä koskevan päätöksen olisi tullut koskea myös jätevesiverkostoa.
Korkein hallinto-oikeus totesi, että kunnanhallitus oli voinut päättää, että samalla alueella on kahden eri vesihuoltolaitoksen toiminta-alue, kun vesihuoltolaitokset huolehtivat erikseen vesijohtoverkostosta ja viemäriverkostosta. Alueella aiemmin toimineella talousveden jakelusta huolehtivalla A:n vesiosuuskunnalla ei ollut tosiasialliseen toimintaansa perustuen etusijaa saada hyväksytyksi itselleen toiminta-aluetta, joka koskisi myös jätevesiverkostoa.


21.8.2013/2561 KHO:2013:133


Kunnanvaltuusto oli hyväksynyt A:n kunnan oman viemärilaitoksen toiminta-alueen muutoksen. Toiminta-aluetta laajentava muutos koski aluetta, jota oli sinänsä kokonaisuudessaan pidettävä vesihuoltolain 7 §:ssä tarkoitettuna alueena. Kunnan viemärilaitoksen oli katsottava vesihuoltolain 8 §:n 2 momentin mukaan kykenevän huolehtimaan koko alueen sen vastuulle kuuluvasta vesihuollosta taloudellisesti ja asiallisesti vesihuoltolain 1 §:n tavoitteet huomioon ottaen.

Osalla laajentuvasta alueesta toimi jo B:n vesiosuuskunta, jolle ei kuitenkaan ollut hyväksytty toiminta-aluetta eikä osuuskunnan verkostojen piirissä olevilla kiinteistöillä siten ollut vesihuoltolain 10 §:ssä säädettyä liittämisvelvollisuutta ja -oikeutta. Kunta oli kuitenkin ollut tietoinen B:n vesiosuuskunnan suunnitelmista ja toimista viemäriverkoston rakentamiseksi. Kunta ei ollut ottanut huomioon B:n vesiosuuskunnan tosiasiallista toimintaa arvioidessaan kunnan viemärilaitoksen tarvetta alueella. Päätös ei perustunut riittäviin selvityksiin valituksenalaisen alueen osalta vesihuoltolain 8 §:n 3 momentin mukaisten perusteiden arvioimiseksi eikä muutoinkaan riittäviin vesihuoltolain 5 §:stä ilmeneviin suunnitelmallisiin näkökohtiin. Päätös oli tältä osin kumottava. 
Mainos 0