Arvonlisäveron muutokset vuonna 2013


Arvonlisäverolakia muutetaan vuodenvaihteessa siten, että kaikkia arvonlisäverokantoja nostetaan yhdellä prosenttiyksiköllä. Yleinen arvonlisäverokanta nouse näin 24 prosenttiin ja alennetut verokannat 14 ja 10 prosenttiin.

Uudet verokannat ovat seuraavat:
  • 24 %: yleinen verokanta
  • 14 %: elintarvikkeet, rehut sekä ravintola- ja ateriapalvelut
  • 10 %: kirjat, tilatut lehdet, lääkkeet, liikuntapalvelut, henkilökuljetukset, majoituspalvelut, televisio- ja yleisradiotoiminnasta saadut korvaukset, kulttuuri- ja viihdetilaisuudet, taide-esineen ensimyynti ja maahantuonti sekä tekijänoikeusjärjestöjen saamat tekijänkorvaukset.

MITÄ ARVONLISÄVEROKANTAA MILLOINKIN SOVELLETAAN?

Tavaran tai palvelun toimitusajankohta
Pääperiaate verokannan määräytymisessä on tavaran toimituksen ajankohta tai palveluita myytäessä palvelun suorittamisen ajankohta. Palveluihin sovellettava verokanta määräytyy palvelun suorittamisajankohdan mukaan, toisin sanoen silloin kun palvelu on ostajan käytettävissä. Myös osamaksukaupassa tavaran tai palvelun luovutusajankohta ratkaisee sovellettavan verokannan.

Vuodenvaihteessa keskeneräiset palvelut
Verokannan muutosajankohtana keskeneräisiin palveluihin sovelletaan palvelusuorituksen päättymisajankohdan verokantaa.

Alennukset ja muut oikaisuerät
Annettujen alennuksien, luottotappioiden ja muiden vastaavien oikaisuerien osalta tulee soveltaa sitä verokanta, joka oli voimassa, kun tavara alun perin toimitettiin tai palvelu suoritettiin. Jos alennusta annetaan esim. joulukuun 2012 ja tammikuun 2013 aikana luovutetuista tavaroista tai suoritetuista palveluista, on yhteen osaan sovellettava 23 % alv:tä ja toiseen osaan 24 % alv:tä.


Yhtäjaksoinen laskutus
Yhtäjaksoisesti luovutettavat ja tietyin väliajoin laskutettavat palvelut katsotaan suoritetuksi sitä mukaa kuin palvelua suoritetaan eli käytännössä kuukausittaisin. Eli joulukuun 2012 tavara- ja palvelusuoritukset laskutetaan vanhalla verokannalla, vaikka laskutus suoritettaisiinkin vasta tammikuussa 2013.

Vuokraustoiminta ja muu jatkuvaluonteinen luovutus
Poikkeuksen suoritteen mukaisesta pääsäännöstä muodostavat palvelut, joissa vastike määräytyy yksinomaan ajan kulumisen perusteella, esimerkkinä kiinteistön tai irtaimiston vuokraus. Tällöin suorite katsotaan suoritetuksi kunkin laskutusjakson päättymishetkellä. Toisin sanoen, jos vuokran laskutusjakso on esimerkiksi marraskuusta 2012 tammikuuhun 2013, suoritetaan arvonlisäveroa vuoden 2013, eli 24 % verokannan mukaan.

Edellisestä poiketen, jos vuokra laskutusajalta 11/2012 - 1/2013 kuitenkin maksetaan vuoden 2012 aikana, sovellettava verokanta on nykyinen 23 %. Selkeintä olisikin laskuttaa vuoden 2012 vuokrat eri laskulla kuin vuoden 2013 veloitukset.


Ennakkomaksut

Ennakkomaksujen verokanta määräytyy maksamisajankohdan, ei laskutusajankohdan tai laskuun merkityn eräpäivän perusteella. Joulukuussa laskutettuihin eriin, jotka maksetaan vasta tammikuussa, sovelletaan uutta verokantaa. Ennakkomaksua laskutettaessa ei näin ollen ole mahdollista täydellä varmuudella tietää, mitä verokantaa on lopulta sovellettava, vaan verokanta ratkeaa vasta maksun ajankohdan myötä.

Käytännön seikat
Verokantamuutokset on otettava huomioon laskutusjärjestelmissä ja laskunkäsittelyssä perustamalla laskutusohjelmaan vanhojen rinnalle uudet verokannat. Mahdollisiin myöhempiinkin verokantamuutoksiin kannattaa varautua huomioimalla verokantojen korotusten mahdollisuus sopimuspohjissaan ja tarjouksissa. Kannattaa myös huomioida alv-korotus kokonaishintoina ilmoitettavassa hinnoittelussa, sillä alv:n osuuden jälkeen käteen jäävän osuuden myyntikate pienenee jos hintoja ei koroteta alv:n noustessa.


Lisätietoja verottajan verkkosivulta:

www.vero.fi

 
Mainos 0