Vesiosuuskunta: 

Kloorauksen toteuttaminen

Pystymme antamaan tarjouksen verkoston desinfioimisesta, kun käytettävissämme on seuraavat tiedot:

Tarvittavat tiedot verkostosta:

 • verkoston ikä, putkiston koko, putkistomateriaalit, ajan tasalla olevat verkosto kuvat
 • verkostovarusteet ( sulkuventtiilit, alueen palopostit, mahdolliset kloorauspisteet ja näytteenottopisteet)
 • suunniteltu toteutusaika ( minimivarautumisaika tilauksesta n. 4 viikkoa, poislukien hätätyöt, joissa hätätyö veloitus)
 • veden laatu raportti ( vesinäytteiden tulokset) , viranomais- ja muut päätökset esim. vesitornin pesusta
 • klooraussuunnitelma, jos ei ole laadittu, niin voimme tarvittaessa laatia

Oma kalusto ja henkilöstö:

 • 3 kpl kloorauslaitteita ( asennus sisätiloihin tai vaihtoehtoisesti lämpöeristettyyn ja lukittavaan kenttälaatikkoon)
 • 2 kpl vapaankloorin ja pH:n mittareita
 • 1 kpl kenttälaboratorio ( vapaankloorin, sidotun kloorin ja pH-arvon mittaukseen )
 • 1 kpl kloorinmittauslaitteisto tarvittaessa txt-hälytyksellä ja loggeroinnilla
 • 2 kpl asentajia klooraustyötä suoritetaan  tarvittaessa 24h/vrk

Hinnoitteluperiaatteemme:

 • kloorausvalmistelu ja kloorausviimeistelu ( sis laitteiden kuljetukset, asennukset ja laahaukset ja testaukset ennen kloorauksen aloittamista ja laitteiden poistamisen kloorauksen valmistuttua), kiinteä hinta
 • kloorauspäivä ( sis. henkilökulut, tarvikekulut, laitevuokrat), kiinteäpäivähinta, laskutetaan täysinä työpäivinä
 • arvio klooraustyön suorittamisesta ( tarkkuus 3-4 työpäivää)


Tilaajalta tarvitaan toimenpiteitä:

 • vapaa ja esteetön hyvälaatuisen talousveden käyttö (virtaustarve riippuu putkiston koosta)
 • vesinäytteiden otto ja analysointi ja raportointi
 • tiedotus ( yleinen tiedotus kuluttajille ,tiedotusvälineisiin ja yhteydenpito viranomaisiin)
 • paikallaolo ja valvonta työkohteessa normaalina työaikana ( klo 8:00 -16:00)

Työhön kuuluu seuraavia työvaiheita:

 • aloituspalaveri, neuvottelu työnjaosta ja työkokonaisuuksista ja kenttätarkastus kohteessa
 • projektin sisällön hyväksyttäminen kaikilla osapuolilla ( vesilaitos/rakennuttaja, valvontaviranomainen, toimeksiantaja)
 • klooraus- ja mahdollisen huuhtelutarpeen tarpeen selvitys kenttätyöllä ja vesilaitoksella, työssä mahdollisesti tarvitaan lisäksi huuhtelutoimia ennen kloorauksen aloittamista
 • tarvittavien kloorauslaitteiden asentaminen laitokselle (vuokralaitteet) ja laitteiden purkaminen työn valmistuttua
 • käytönopetuksen antaminen vesilaitoksen henkilökunnalle (laitoksen henkilökunnalla on oltava kokemusta kloorikemikaalien käytöstä, sekä voimassa oleva vesihygieniapassi)
 • pikaklooritesterin käytönopettaminen vesilaitoksen henkilökunnalle, jos aloituspalaverin työjaossa päädytään siihen, että laitoksen oma henkilökunta sitoutuu tarkkailemaan sovituista verkoston osista veden klooripitoisuutta
 • lisätyönä voidaan toteuttaa jatkuvatoiminen vapaankloorin mittaus verkostoon yhteisesti sovittuun paikkaan
 • lisätyönä voidaan toteuttaa vapaan kloorin mittauksesta annettava txt-hälytys sovittuihin GSM –numeroihin
 • muut aloituspalaverissa sovitut työt ja toimet
 • työn raportointi toimeksiantajalle, vesilaitokselle sekä valvontaviranomaiselle
 • työhön tarvittava puhelin- ja etäneuvonta palvelu

Aloituspalaveria varten selvitettäviä asioita ja asiakirjoja

 • ajanjakso, jolloin verkostoveden hygieeninen laatu on muuttunut heikommaksi (vesinäytetuloksia pidemmältä ajanjaksolta)
 • verkostossa suoritetut asennus- ja urakointityöt ja töissä käytetyt asiakirjat ja suunnitelmat (onko verkoston toteutuksessa sitouduttu toimimaan Kuntaliiton edellyttämien ohjeiden mukaan esimerkiksi verkoston käyttöönotossa; huuhtelu, tarvittaessa jopa elementtihuuhtelu ja tarvittaessa klooraus).
 • viranomaishyväksytty ja voimassa oleva vesilaitosta ja verkostoa koskeva valvontatutkimusohjelma, jossa on sovittu esimerkiksi ylläpitotoimenpiteistä ( verkoston kloorauksesta)
 • vesilaitoksen ammattitaito ja resurssit suorittaa kloorimittauksia ja laitteistojen edellyttämiä säätö- ja mittaustöitä ( mm. lakisääteinen vesihygieniapassi)
 • mahdollisuudet suorittaa verkoston eri osissa riittäviä huuhtelutoimia ( tarvittaessa lisäpumppujen avulla), jotta putkistossa mahdollisesti oleva mekaaninen epäpuhtaus saadaan poistettua putkistosta ennen kloorauksen aloittamista
 • ajan tasalla olevat verkostopiirustukset ja arvioidut vesimäärät (m3/vrk sekä m3/h ,maksimikulutus)
 
vesiosuuskunnat.fi, Peltokalliontie 18, 21230 Lemu 044-5082844
info@vesiosuuskunnat.fi